REKLAMAČNÝ PORIADOK
Menu
Your Cart

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Dĺžku záručnej doby určuje zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov. Na spotrebný tovar platí záručná doba 24 mesiacov, pri zánovných výrobkoch 21 mesiacov a pri používaných výrobkoch 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (spotrebiteľom). Zákonná záručná doba je minimálna a predávajúci ju nemôže skrátiť. Uplynutím tejto doby kupujúcemu zaniká právo na bezplatnú reklamáciu. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva  zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Je nutné aby reklamovaný výrobok (tovar) bol odovzdaný predajcovi s kompletným príslušenstvom. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého v pôvodnom balení daného výrobku doručeného príslušenstva, bude reklamačné konanie začaté až po dodaní kompletného príslušenstva. V prípade nedodania kompletného príslušenstva môže byť takáto reklamácia zo strany spoločnosti SANTOP s. r. o. začatá až po jeho dodaní.

Tovar bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim. Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu, čím sa rozumie taktiež elektronická komunikácia.

Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť SANTOP s. r. o. nerealizuje platené opravy, ale ich len sprostredkováva u servisov, prípadne zaisťuje príslušnú komunikáciu, dopravu a i. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prevedenie opravy. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho.

Pri zamietnutí reklamácie, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený prefakturovať kupujúcemu všetky náklady s tým spojené (náklady servisu a dopravu podľa cenníka daného servisu).

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar či jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu.

Odovzdávaný tovar určený na reklamáciu musí byť odovzdaný v pôvodnom továrenskom nastavení. Ak predajca poskytne kupujúcemu zľavu nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Kupujúci musí pri preberaní tovaru skontrolovať či nemá výrobok vizuálne vady. Poškodenie tovaru pri preprave (ihneď viditeľné/skryté) je potrebné nahlásiť priamo prepravnej-doručovateľskej spoločnosti, akonáhle je poškodenie odhalené.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie a škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku, neodbornou inštaláciou, či neodborným zásahom do tovaru a jeho identifikátorov a ochrán pred neoprávneným servisným zákrokom (sériové číslo, IMEI kód, plomby a všetky ostatné ochranné prvky, certifikačné nálepky a podobne). Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie a prirodzené opotrebenie tovaru. Záruka sa ruší pri akýchkoľvek zásahoch do identifikátorov, ochrán pred neoprávneným servisným zákrokom a operačných systémov. Neposkytujeme softwareovú podporu.

 

V prípade, že v rámci záručnej doby dôjde k poškodeniu výrobku, postup reklamácie je nasledovný:

Zašlite na našu adresu poštou prípadne kuriérom (ako obyčajný balík, dobierky neakceptujeme) vadný výrobok, spolu s dokladom o zaplatení (faktúrou) a reklamačným listom. Výrobok musí byť čistý a mechanicky nepoškodený. Dbajte na dôkladné zabalenie výrobku, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu počas prepravy. Náklady na dopravu tovaru predajcovi hradí v plnej miere kupujúci.

 

Informácie týkajúce sa kupujúcich, ktorí sú podnikatelia

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Ak je oprava nemožná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.

Ak je kupujúci podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail (uvedený pri objednávke).

V prípadoch, keď si zákazník riadne vyreklamovaný tovar nevyzdvihne a takýto sa vráti na uvedené sídlo spoločnosti SANTOP s. r. o., môže si spoločnosť účtovať čiastku za uskladnenie tovaru v sume 1€ za každý uskladnený deň.

 

Reklamačný list musí obsahovať tieto údaje:

Vaše meno a priezvisko, titul:

Názov spoločnosti (ak sa jedná o podnikateľa – fyzickú / právnickú osobu):

Telefón:

E-mail:

Ulica bydliska / sídla spoločnosti:

Mesto a PSČ:

Číslo faktúry, kód produktu a názov tovaru:

Predmet reklamácie: (Pri reklamácií výrobku, opíšte čo najpresnejšie závadu a za akých podmienok sa prejavuje. Pri reklamácií služby doručenia tovaru, opíšte problémy s doručením tovaru.)

Je nevyhnutné správne a kompletne vyplniť reklamačný list, s presným a detailným popisom závady. Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní servisným strediskom. Spôsob vybavenia reklamácie musí byť oznámený spotrebiteľovi ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch nesmie prekročiť 30 dní odo dňa reklamácie (Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa). Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. Pri oprávnenej reklamácii si predávajúci vyhradzuje právo na opravu, alebo výmenu tovaru za rovnaký, prípadne po dohode so zákazníkom výmenu za iný tovar. Ak to nie je možné, vrátená bude zostatková hodnota tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie, všetky vzniknuté náklady znáša spotrebiteľ. O spracovaní a vybavení reklamácie predávajúci vystaví reklamačný protokol v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu (1ks - predávajúci; 1ks - kupujúci). O spôsobe vybavenia reklamácie a vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.

  

Orgán štátneho dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001

037/7720 034

fax č.: 037/ 7720 024

e-mail: nr@soi.sk